زمانی که عرب ملخ میخورد ..کورش به هرکس به اندازه خانواده اش

گندم میداد ...

یعنی عدالت


زمانی که عرب در بیابان بز میچراند......کورش نیمی از دنیا راگرفت........

یعنی حکومت


زمانی که عرب دختررا ننگ میدانس ...... کورش به بانوی ایرانى احترام میگذاشت .....

یعنی مردم پرستی


زمانی که عرب را " ام جهل" میخوادند .... شاه کشور من اولین منشور

حقوق بشررا نوشت!!!!!

یعنی هنر


زمانی که عرب چوب میپرستید ...کورش نیمی از دنیارا یکتا پرس کرد...

یعنی وحدت


زمانی که عرب دخترش را زنده در گور میکرد ..... کورش کبیر برای

دختران پارس دانشگاه ساخت !!!!!!

یعنی عشق


زمانی که عرب در چادر بود ..... کشور من تخت جمشید و پاسار گاد داشت!

یعنی عظمت


پس عرب چه اورد که من پارسی نداشتم ؟!