باغبان نیک اندیش

روزی خسرو به تماشای صحرا بیرون رفت.باغبانی را دید،مردی پیر و سال خورده.با این حال،سرگرم کاشتن نهال

درخت بود.

خسرو گفت:(ای پیر،در موسوم کهن سالی و فروتنی،کار ایام جوانی پیشه کرده ای.وقت ان است که دست از

این میل و ارزو برداری و درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی،چه جای این حرص و هوس باطل است؟درختی که

تو امروز نشانی،میوه ان کجا توانی خورد)؟

باغبان پیر با پاک دلی گفت:(دیگران نشاندند،ما خوردیم؛اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند).

/ 2 نظر / 22 بازدید
....

سلام ممنون كه خبرم كردي ناز بوددددددد[بغل]

سواری

اي بندگان خداكجا هستند آنان كه ساليان طولاني در نعمت هاي خدا عمرگذراندند؟..........اما فراموش كردندزمان طولاني آنها را مهلت دادند.......وازعذاب دردناك پرهيزشان دادند.....اي مردم ازگناهاني كه شما را به هلاكت افكند،از عيب هايي كه خشم خدا را در پي داردبپرهيزيد%حضرت امام علي (ع)-نهج البلاغه با آرزوي قبولي طاعات (پاييزغريب)