معانی نام پیامبران اولوالعزم

عیسی(ع):این کلمه معرب«ایستوع»در زبان عبری است و به معنی مرد بزرگ و مبارز است و 25 بار در قرآن امده

است.

محمد(ص):این کلمه عربی و به معنای ستوده و حمد شده است.این کلمه چهار بار در قرآن امده و یکبار نیز به نام

احمد از او یاد شده است.هم چنین سوره ای از قرآن به نام اوست.

/ 2 نظر / 26 بازدید
محمد شمس

سلام تنوع یعنی این از هر دری سخنی!!!! جالب بود[گل]